Header

dB Technologies - logo
Špecialista na dB Technologies

Všeobecné obchodné podmienky

dBCentrum.sk

Béla Simon, Žíp 15, 980 21  Bátka
IČO: 34235876, IČ DPH: SK1026052819

(ďalej len "dbcentrum.sk")

Kupujúci

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.dbcentrum.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón fax, ponukový katalóg a pod.

Spotrebiteľ

je podľa  zákona 102/2014 Z.z. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Tovar, ceny, akciové ponuky

dBCentrum.sk je internetový obchod s ozvučovacou technikou dB Technologies a príslušenstvom k nim. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode www.dbcentrum.sk sú konečné a uvádzané v EUR vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie  a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

Informácia o dodacej lehote

sa nachádza pri každom produkte vpravo nad cenou. Zohľadňuje v reálnom čase aktuálny stav skladových zásob, vyhodnocuje možnosti logistiky vzhľadom k aktuálnemu času a vždy zobrazuje termín doručenia spotrebiteľovi.

Termín doručenia spotrebiteľovi pre položky, ktoré je možné bezodkladne odoslať, je označený ako GARANTOVANÝ. Termín doručenia spotrebiteľovi pre položky, ktoré nie je možné bezodkladne odoslať, je označený ako PREDPOKLADANÝ. Okrem tejto informácie je uvedená aj skladová dostupnosť položky v jednotlivých predajniach s možnosťou online rezervácie na konkrétnej predajni. Pri položke, ktorá nie je dostupná, ani nie je známy predpokladaný termín doručenia, je uvedená informácia: Tovar nie je dostupný. Dostupnosť si spotrebiteľ môže overiť kliknutím na odkaz "Zistiť termín" a odoslaním jednoduchého formulára s otázkou operátorovi. Prvý voľný operátor zistí dostupnosť položky na strane dodávateľa a odošle odpoveď s informatívnym termínom doručenia spotrebiteľovi e-mailom hneď, ako to bude možné.

Vytvorenie objednávky

Objednávku je možné vytvoriť vložením konkrétneho produktu do košíka kliknutím na tlačidlo VLOŽ DO KOŠÍKA. Opakovaným kliknutím je možné pridať viac kusov produktu. Košík s číselným indikátorom počtu položiek sa nachádza vpravo hore a kliknutím na plávajúcu ikonu je možné ho kedykoľvek otvoriť, prehodnotiť stav - pridať, alebo odstrániť jednotlivé položky. V otvorenom Košíku po kliknutí na tlačidlo Pristúpiť k objednávke je spotrebiteľ vyzvaný k prihláseniu do svojho existujúceho užívateľského účtu. Ak tento doteraz nebol vytvorený, je možné si účet v tomto kroku vytvoriť a ZAREGISTROVAŤ SA, alebo zvoliť možnosť OBJEDNÁVKA BEZ REGISTRÁCIE. V ďalšom kroku nasleduje voľba spôsobu doručenia a v predposlednom kroku si spotrebiteľ zvolí spôsob platby. V poslednom kroku Kontrola obsahu objednávky je spotrebiteľovi zrekapitulovaný celý obsah košíka s adresou, zvoleným spôsobom doručenia a spôsobom platby. Po kliknutí na tlačidlo Odoslať objednávku sa táto zaregistruje v systéme internetového obchodu a spotrebiteľ obratom obdrží prostredníctvom elektronickej pošty Potvrdenie o prijatí objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu budú spotrebiteľovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie súvisiace s objednávkou.

Daňový doklad

Kupujúci súhlasí s tým, že daňový doklad (faktúra) k objednávke mu bude zaslaný v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu. V prípade potreby zašle predávajúci po dodaní tovaru na požiadanie aj vytlačený originál daňového dokladu.
O vytlačený a opečiatkovaný daňový doklad môže kupujúci požiadať e-mailom na info@dbcentrum.sk

Spôsob dopravy

Preprava zásielok je realizovaná v spolupráci s kuriérskou prepravnou spoločnosťou DPD. Ceny prepravy a bližšie informácie sú uvedené v sekcii Doprava tovaru.

Doprava kuriérom
O odoslaní tovaru prostredníctvom kuriérskej prepravnej spoločnosti je každý spotrebiteľ informovaný e-mailom alebo SMS, spolu s uvedením čísla zásielky a telefonického kontaktu na dispečing kuriérskej spoločnosti.
Doba prepravy je do 24 hodín od odoslania zásielky v rámci územia Slovenska.
Rozvoz zásielok sa koná v pracovných dňoch v čase medzi 8,00 - 17,00.
Plánované doručenie zásielky na konkrétnu hodinu v rámci dňa nie je možné.
Sobotné doručenie je možné iba vo vybraných okresných mestách a je potrebné ho telefonicky dohodnúť s predajcom v internetovom obchode.
Kupujúci obdrží telefonické avízo približne jednu hodinu pred doručením zásielky.
Kuriér je povinný doručiť a zložiť zásielku za prvý prah domových dverí.
Kuriér nie je povinný vyniesť zásielku na poschodie, ani rozbaliť, ani uviesť produkt do prevádzky.
V prípade, že spotrebiteľ nie je zastihnuteľný telefonicky, ani osobne na adrese doručenia, zanechá kuriér písomný oznam o prvom pokuse doručiť zásielku. V nasledujúci pracovný deň bude kuriér doručenie opakovať. Ak sa ani opakovane nepodarí zásielku doručiť, bude vrátená odosielateľovi.

Prevzatie tovaru od prepravcu

Kupujúci je povinný prekontrolovať zásielku a prevziať ju iba ak obalový materiál nie je nijako poškodený. Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, nepodpisujete doručovateľovi dodací list, kým za jeho prítomnosti neskontrolujete tovar pod obalom! V prípade poškodenia výrobku spíšte protokol o poškodenej zásielke s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informujte predávajúceho. Následne pri riešení reklamácie je kupujúci povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť. Nový tovar predávajúci zašle spravidla do 3.dní, pokiaľ je na sklade.
Ak zásielka nebola pri preberaní poškodená, a napriek tomu je po rozbalení tovar poškodený, ohláste to ihneď (najneskôr do troch pracovných dní ) na dispečing DPD.  Telefonický kontakt na dispečing kuriérskej spoločnosti DPD Slovensko z celej republiky je č.:18373 (z pevnej linky), resp. nás bezodkladne kontaktujte, aby sme dohodli ďalší postup. Pokiaľ tak neurobíte, môžete si uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke len ak preukážete, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

Nasledujúci pracovný deň po nahlásení príde prepravca spísať škodový protokol a tovar odvezie na reklamačné oddelenie, ktoré bude predávajúceho informovať.

Pokiaľ je po rozbalení tovar poškodený inak (ide o výrobnú vadu, ktorú neodhalila výstupná kontrola), kontaktujte prosím priamo Zákaznícku podporu E-mailom na info@dbcentrum.sk, alebo telefonicky v pracovnom čase.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu

Pred odoslaním tovaru.

Kupujúci má právo stornovať objednávku do doby odoslania tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Po odoslaní tovaru.

Spotrebiteľ, je oprávnený v súlade s ustanoveniami §4 zákona č. 102/2014 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v sekcii Kontakt, e-mailom na adrese info@dbcentrum.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V písomnom odstúpení uvedie spotrebiteľ aj číslo objednávky, meno a priezvisko, dátum nákupu a svoje číslo účtu či adresu pre vrátenie peňazí.
Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať teda neznamená začať tovar plnohodnotne využívať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby – nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

Tovar prosím zašlite späť v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužívaný, nepoškodený, kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.) spolu s dokladom o kúpe

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku, ani poštou. Takto zaslaný tovar nemôžeme prevzať.. Odporúčame Vám tovar poistiť.

V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a)    poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b)    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
c)    predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.

Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy písomne prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho Žíp 15, 980 21 Bátka, e-mailom na adrese info@dbcentrum.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci má tiež právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak došlo k chybe pri uvedení ceny produktu, alebo ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.
O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky bezodkladne vrátené na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Záručné podmienky a reklamácie - zodpovednosť za škodu

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.V prípade uplatnenia reklamácie platí reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku. Miestom reklamácie je miesto predaja tovaru, alebo niektorý z autorizovaných servisov, s ktorými má dB Centrum zmluvný vzťah. Zoznam servisov bol zákazníkovi doručený spolu s tovarom, alebo ho nájdete v Reklamačnom poriadku. (nižšie)

Chyby alebo poškodenia, ktoré zaviní zákazník alebo spoločnostou dB Centrum nepoverená tretia osoba neodborným zaobchádzaním alebo neodbornou montážou, ako aj použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí, sú zo záruky vylúčené. Oprávnenie na záruku zaniká aj v prípade, ak závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atď.), alebo ak bol preukázateľne vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (Autorizovaným strediskom.) Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím. Prirodzené opotrebovanie je zo záruky taktiež vylúčené.

Reklamačný poriadok

V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa vydáva spoločnosť dB Centrum nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.Tento Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Zb.) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (§ 619 Obč. zákonníka). Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady veci pri prevzatí kupujúcim (záručná doba) je 24 mesiacov (§ 620 Obč. zákonníka). Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru (§ 627 Obč. zákonníka).

Vylúčenie zodpovednosti

Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou

Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:

a)    prirodzeným opotrebením veci
b)    nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)
c)    mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí
d)    neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
e)    prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (pretaktovanie a pod.)
f)    prírodnými živlami
g)    prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou

Záruka sa tiež nevzťahuje na:

a)    tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom
b)    produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi
c)    na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
d)    tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba.
e)    poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.
f)    vady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku
g)    poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu
h)    výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)    odovzdaním opraveného tovaru,
b)    výmenou tovaru,
c)    vrátením kúpnej ceny tovaru,
d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e)    odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia) - miesto, lehoty a spôsob

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v sídle predávajúceho alebo v prevádzke iného subjektu určeného na výkon opravy (záručný servis). Adresy a telefónne čísla nájde kupujúci v sekcii Kontakt na internetovej stránke www.dbcentrum.sk alebo sa môže informovať na telefónnom čísle 0903 100 407 ako aj e-mailom na adrese info@dbcentrum.sk.

K reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní spolu s pracovníkom predávajúceho prípadne pracovníkom reklamačného oddelenia reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec predávajúcemu, prípadne záručnému servisu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu spôsob ako si želá byť vyrozumená o vybavení (ukončení) reklamácie (kontaktnú poštovú adresu, e-mail, telefónne číslo). Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa spôsobom vyrozumenia uvedeným osobou uplatňujúcou nárok na reklamáciu dané vyrozumenie osoba neprevzala.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie jeho reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má kupujúci právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.

Ak predávajúci odôvodnene zamietne reklamáciu uplatnenú po uplynutí 12 mesiacov od nákupu, môže kupujúci tovar zaslať na odborné posúdenie (§ 18 ods. 7 Zákona 250/2007 o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručný servis (§ 18 ods. 11 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o vybavení reklamácie vydaním písomného dokladu najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona). Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, elektronická pošta  alebo SMS správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť.

Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovný výskyt tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní, alebo ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti kupujúceho, je predávajúci povinný umožniť kupujúcemu odstúpiť od zmluvy alebo mu umožniť výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)    odovzdaním opraveného tovaru
b)    výmenou tovaru
c)    vrátením kúpnej ceny tovaru
d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
e)    odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Ochrana osobných údajov (podľa GDPR)

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
11. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu, súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.
12. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
13. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Výhradné vlastníctvo

Až do úplného zaplatenia všetkých voči zákazníkovi jestvujúcich pohľadávok, vrátane všetkých vedľajších pohľadávok, ostáva dodaný tovar vlastníctvom spoločnosti dB Centrum. Pri zmluvách so spotrebiteľmi, si spoločnosť dB Centrum vyhradzuje vlastníctvo do úplného zaplatenia kúpnej ceny.Kupujúci nie je oprávnený, do úplného zaplatenia kúpnej ceny, predať tovar tretej osobe alebo inak, nebezpečným konaním, ohroziť vlastníctvo spoločnosti dB Centrum.

Miesto plnenia a miesto súdneho konania

Platí výhradne slovenské právo. Miesto uskutočnenia všetkých výkonov, pozostávajúcich z obchodných vzťahov so spoločnosťou dB Centrum je Rimavská Sobota. Miesto pre súdne žaloby proti spoločnosti dB Centrum je Rimavská Sobota. To platí aj pre žaloby spoločnosti dB Centrum voči zákazníkom, pokiaľ je kupujúcim zákazník, fyzická alebo právnická osoba.

Záverečné ustanovenie

Pokiaľ jednotlivé tieto ustanovenia z akéhokoľvek dôvodu nenadobudnú uplatnenie, tak tým nebude dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Pokiaľ máte ďalšie otázky k našim všeobecným obchodným podmienkam, pošlite nám prosím E-mail.

Vyhledávání

Aktuality

18.3.2019

Prolight & Sound 2019

dBTechnologies at PROLIGHT+SOUND 2019
Meet dBTechnologies in Frankfurt Messe for one of the world's most famous pro audio shows: a new...

Více informací

5.4.2017

Pro Light & Sound 2017

dBTechnologies presents AURORA NET at Pro Light&Sound 2017 in Frankfurt

Více informací

15.2.2017

Readers' Choice Awards 2017

Sme hrdí, že môžeme oznámiť, Vio L210 a Ingenia série vyhrali Reader´s Choice Award (cenu čitateľov) na ProSoundWeb.

Více informací

Proč nakupovat u nás

Široký sortiment skladom

Odborné poradenstvo

Rýchly servis

Špecializovaný showroom